Lugarde

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Lugarde: Wuestman Tuindecoraties B.V. handelend onder de naam Lugarde gevestigd aan de Deventerweg 67 te Laren;

klant: het bedrijf die met Lugarde een overeenkomst aangaat;

overeenkomst: de overeenkomst tussen Lugarde en de klant.

 

Artikel 2 Algemeen

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
In gevallen waarin door Lugarde wordt afgeweken van één of meer bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen gelden. Van deze leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Elke offerte en aanbieding van Lugarde is vrijblijvend.
Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of e-mailberichten van Lugarde binden Lugarde niet.

Indien het geleverde gemaakt is van natuurlijke materialen, zoals hout, dan kunnen showmodellen of afbeeldingen daarvan slechts ter indicatie beschouwd worden, zodat kleur en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

Gegevens met betrekking tot de aangeboden goederen, zoals eigenschappen, maten, gewichten, uiterlijk, afbeeldingen en kwaliteit, gelden slechts bij benadering en zijn niet bindend. Lugarde behoudt zich het recht voor haar modellen te wijzigen.

 

Artikel 4 Prijzen en kosten

De vermelde prijzen zijn:

  • gebaseerd op levering vanaf het bedrijf van Lugarde, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van vervoer en verzekering, tenzij anders is overeengekomen of is vermeld.

Lugarde heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

Indien de klant zijn verplichtingen jegens Lugarde niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan worden alle extra kosten die Lugarde daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht.

Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, kan dat financiële gevolgen hebben. De bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten.

 

Artikel 5 Annulering

Indien de klant de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Lugarde alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag e.d.) te vergoeden, onverminderd het recht van Lugarde op volledige vergoeding wegens winstderving. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.

Onverwijld nadat de klant aan Lugarde kenbaar heeft gemaakt dat hij de bestelling (gedeeltelijk) wenst te annuleren, worden de annuleringskosten aan de klant medegedeeld. Gaat de klant niet akkoord met de annuleringskosten, dan blijft de oorspronkelijke bestelling in stand, worden de goederen alsnog geleverd en dient de klant de volledig overeengekomen prijs te betalen.

 

Artikel 6 Levering

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Overschrijding van de levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

De klant is verplicht de geleverde goederen af te nemen. De goederen die door de klant niet zijn afgenomen worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2010. Het risico van de goederen gaat over op de klant op het moment dat Lugarde deze ter beschikking stelt aan de klant.

De klant en Lugarde kunnen overeenkomen dat Lugarde voor het transport van de goederen zorgt. In een dergelijk geval rust het risico van opslag, laden, transport en lossen bij de klant. De klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren. De transportkosten komen voor rekening van de klant, tenzij anders is overeengekomen.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de goederen geleverd dienen te worden zonder obstakels bereikbaar is. Is er wel sprake van een obstakel, dan worden de goederen bezorgd tot aan het obstakel.

 

Artikel 7 Montage

De klant dient de goederen te monteren overeenkomstig de montagevoorschriften. Alle montagekosten zijn voor rekening van de klant.

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de benodigde voorbereidingswerkzaamheden, zoals fundering, uitgevoerd zijn volgens de voorschriften en dat de locatie waar de goederen gemonteerd dienen te worden daarvoor geschikt.

 

Artikel 8 Controle en garantie

De klant dient de goederen direct na levering te controleren. Eventuele gebreken of ontbrekende onderdelen dienen binnen 8 dagen na de levering aan Lugarde kenbaar te worden gemaakt. In een dergelijk geval zal Lugarde zo spoedig mogelijk overgaan tot reparatie of een vervangend of het ontbrekende onderdeel leveren. Reclamaties schorten de betalingsverplichting niet op en geven de klant niet het recht op vergoeding van vertragingsschade of de levering te weigeren.

Op de goederen wordt een garantie gegeven van 5 jaar. Dit betekent dat Lugarde indien er sprake is van aanwijsbare materiaal- of fabricagefouten de gebrekkige delen, naar haar keuze, gratis vervangt of repareert of dat Lugarde het netto factuurbedrag van de gebrekkige delen vergoedt, zonder dat er enig verplichting tot schadevergoeding aan haar kant zal zijn.

Klachten worden niet in behandeling genomen en de garantie komt te vervallen indien:

  • de klant gebreken aan het geleverde niet binnen 8 dagen na constatering van het gebrek aan Lugarde meldt;
  • door de klant en/of derden reparaties aan het geleverde zijn uitgevoerd;
  • aan het geleverde zaken zijn bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
  • gebreken het gevolg zijn van een slecht fundament, ondeugdelijke montage, verkeerde behandeling, slecht onderhoud of het gebruik van verkeerde onderhoudsmiddelen;
  • gebreken het gevolg zijn van producten die niet door Lugarde zijn geleverd;
  • gebreken veroorzaakt zijn door mens, dier of natuurgeweld.

De klant dient Lugarde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.

 

Artikel 9 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen de termijn die op de factuur staat vermeld.

Lugarde kan van de klant verlangen dat hij het factuurbedrag vooraf of een aanbetaling betaalt. Indien de klant het vooraf gefactureerde bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft Lugarde het recht de levering van de goederen op te schorten totdat het volledige openstaande factuurbedrag betaald is. Lugarde is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.

Indien de klant niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is de klant in verzuim en wordt een rente van 1% per maand aan de klant in rekening gebracht vanaf de overschrijding tot voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Een gedeelte van de maand wordt voor een volle maand gerekend. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Lugarde maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Alle door de klant verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Lugarde gemaakte incassokosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Lugarde, totdat alle vorderingen (verkoopprijs, rente, en (incasso)kosten) die Lugarde op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de goederen niet op de klant is overgegaan, mag de klant de goederen niet verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen of buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lugarde veilig te stellen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Lugarde daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Indien de klant zijn verplichtingen jegens Lugarde niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Lugarde gerechtigd alle goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Lugarde op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 11 Ontbinding

1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Lugarde het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lugarde op schadevergoeding.
2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Lugarde niet nakomt of Lugarde vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Lugarde adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Lugarde het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Lugarde op schadevergoeding.

Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Lugarde niet tot enige schadevergoeding gehouden. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Lugarde op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaring

Lugarde kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van overmacht of enige daad of nalatigheid van de klant.

Lugarde is niet aansprakelijk voor schade doordat Lugarde is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Lugarde is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de goederen niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, verwerkt, verpakt, vervoert of monteert.

Lugarde is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan de goederen, door verkeerd of ondeskundig gebruik, montage in strijd met de montagevoorschriften of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Lugarde is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, vertragingsschade en indirecte schade.

Indien Lugarde aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lugarde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Lugarde gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lugarde beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle aanspraken jegens Lugarde die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Lugarde zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 13 Overmacht

Lugarde is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; niet tijdige levering door toeleveranciers van Lugarde; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Lugarde; (internationale) overheidsmaatregelen.
Indien er sprake is van overmacht, dan zal Lugarde ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Lugarde als de klant gehouden zijn om die te benutten.

 

Artikel 14 Onlinebeslechting

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Artikel 15 Slotbepalingen

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze leveringsvoorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Op elke overeenkomst tussen Lugarde en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Lugarde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Lugarde gevestigd is.

Deze leveringsvoorwaarden zijn over nummer 717 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.